phone mail

Prečo investovať v Ázii

Ázia je svetovým motorom rastu a veľmi atraktívnym investičným trhom.

Asi dve tretiny svetovej populácie žijú v Ázii, čo ponúka nespočetné investičné príležitosti. Ázia bude v nasledujúcich desaťročiach viesť zvyšok sveta k rastu HDP a práve nehnuteľnosť je trieda aktív, ktorá je s rastom HDP priamo spojená.

 • Rýchla urbanizácia a rýchlo rastúce príjmy zvýhodňujú najmä investície do nehnuteľností
 • Presvedčivá investičná príležitosť pre inštitucionálnych aj súkromných investorov
 • Vysoké miery úspor a rastu v Ázii v porovnaní so západným svetom
 • Vynikajúce dlhodobé vyhliadky na trhu s nehnuteľnosťami s minimalizovaným rizikom

Obrovský potenciál ázijského trhu s nehnuteľnosťami

Ázijské rozvíjajúce sa krajiny prevyšujú svoje západné náprotivky v odvetviach ako sú informačné technológie, mobilné telekomunikácie a moderná infraštruktúra. Nielenže rast Ázie v HDP predbieha západ o viac ako 5 % ročne, jeho ziskové rozpätia sú až dvakrát vyššie.

 • Ekonomický rast, rozširujúca sa stredná trieda a rast veľkomiest
 • Viac ako 60 % svetového rastu príde v najbližších rokoch z rozvíjajúcej sa Ázie
 • V nadchádzajúcich desaťročiach vstúpia do strednej triedy stovky miliónov ľudí

Thaivilla ponúka veľmi atraktívne rizikové profily: s dôslednou starostlivosťou a aktívnou angažovanosťou s developermi sú rozhodujúce pre úspech investícií.

Dôležitá stredná trieda

Ázia tvorí viac ako 60 % strednej vrstvy obyvateľov rastúcich trhov vo svete.

Svetový líder
rastu

Účasť na svetovom HDP

Prílev priamych zahraničných investícií

Priame zahraničné investície

Spotrebný potenciál

Potenciál spotreby strednej triedy

Vyše 35 biliónov USD
vo výdavkoch strednej triedy do 2030

Silný bilančný výkaz

Percentuálny dlh k HDP

1/2 dlhu
vyspelých trhov

Rast HDP vo vyspelých a rastúcich trhoch

Zdroj: IMF, World Economic Outlook Database, October (2017)

 • Rozvojové trhy sa za posledných pár dekád zmenili na rozvinuté
 • Ázijské trhy predbehli svetový rast a stali sa hnacím motorom prosperujúcim pre rozvinuté aj rozvojové krajiny
 • Úspech a rastúci potenciál ázijského trhu vystupuje v tomto kontexte do popredia najmä v kontraste s ústupom rozvinutých trhov a rastúcich trhov mimo Ázie

Podiel svetového výstupu: Rastúca Ázia na čele (svetové HDP)

Zdroj: IMF, World Economic Outlook Database, October (2017)

 • Viac ako polovica svetovej populácie žije v Ázii s čoraz vzdelanejšou pracovnou silou
 • Ázia sa môže pochváliť rastúcou demografickou krivkou, čo má tendenciu v budúcnosti priniesť „demografické dividendy“ vo forme mladej a kvalifikovanej pracovnej sily
 • Aj keď rozvinuté trhy za posledné desaťročia napredujú, Ázia vidí svoje perspektívy vo vyššom rozvoji pracovnej sily s nižším pomerom závislosti

Rozloženie svetovej populácie

Zdroj: Kharas & Gertz (2010)

 • Viac ako polovica svetovej populácie žije v Ázii s čoraz vzdelanejšou pracovnou silou
 • Ázia sa môže pochváliť rastúcou demografickou krivkou, čo má možnosť do budúcna priniesť „demografické dividendy“ vo forme mladej a kvalifikovanej pracovnej sily
 • Aj keď rozvinuté trhy za posledné desaťročia napredujú, Ázia vidí svoje perspektívy vo vyššom rozvoji pracovnej sily s nižším pomerom závislosti

Podiel na celkovej spotrebe strednej triedy

Zdroj: Kharas & Gertz (2010)

 • Existujú zjavné rozdiely medzi váhou veľkosti svetových trhov a svetovými indexami
 • Kapitalizácia súčasného ázijského trhu je zatiaľ ťažko spočítateľná pre MSCI AC World index, naznačuje priestor pre ďalší nárast
 • Táto disparita znamená, že je v nasledujúcich rokoch priestor na ďalšie zhodnotenie kapitalizácie trhu

MSCI Klasifikácia vs. Trhová kapitalizácia

MSCI svet

Svetová trhová kapitalizácia

  Zdroj: Bloomberg, FactSet (as of December 30 2016)

 • HDP je monetárna/finančná hodnota finálnych produktov a služieb vyprodukovaných v danej krajine za dané obdobie
 • Priame zahraničné investície vyjadrujú investičné zámery získané natrvalo z dlhodobého hľadiska, plynúce zvonka od zahraničných investorov
Loading....